Direction: UCAS Overpass, Yanqi Lake Campus

Photo: ZENG Shangchun